Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Bezbarwna ciecz stosowana w przemyśle

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, która znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Jest wykorzystywana jako rozpuszczalnik bazowy oraz surowiec do produkcji różnych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów. Przeanalizujemy teraz najważniejsze informacje na temat tego rozpuszczalnika, włączając jego stan skupienia, kolor, temperaturę wrzenia, temperaturę zapłonu, gęstość oraz rozpuszczalność w wodzie.

Informacje techniczne

 • Stan skupienia: Ciecz
 • Kolor: Bezbarwny
 • Punkt wrzenia: 60-120°C
 • Temperatura zapłonu: >7°C
 • Gęstość w 20°C: 0,690 – 0,780 g/cm3
 • Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Oznakowanie substancji chemicznych

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny podlega oznakowaniu zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny one zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem. Oznakowanie substancji chemicznych jest istotne, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Piktogramy GHS

Według GHS, niektóre z piktogramów, które mogą być stosowane w przypadku rozpuszczalnika ekstrakcyjnego to:

 1. Czaszka i skrzyżowane piszczele: Ten piktogram oznacza substancję toksyczną, wysoce trującą lub śmiertelną w małej dawce. Nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik w przypadku substancji, które posiadają już ten symbol.
 2. Działanie żrące: Ten piktogram informuje o substancji chemicznej, która może powodować drażnienie skóry lub oczy. Nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
 3. Zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe: Ten piktogram oznacza substancję, która może powodować uczulenie drogą oddechową. Nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Zastosowanie rozpuszczalnika ekstrakcyjnego

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest szeroko stosowany w przemyśle farb i lakierów. Jego właściwości rozpuszczalne sprawiają, że jest doskonałym surowcem do produkcji różnych kompozycji rozpuszczalnikowych. W procesach produkcji farb, lakierów i innych powłok malarskich, rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest stosowany do rozpuszczania składników malarskich, takich jak pigmenty, żywice i rozpuszczalne substancje pomocnicze.

Ponadto, rozpuszczalnik ekstrakcyjny znajduje zastosowanie w innych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny. Jest stosowany do ekstrakcji substancji chemicznych, separacji związków organicznych oraz produkcji leków i kosmetyków.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Podczas korzystania z rozpuszczalnika ekstrakcyjnego należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie substancji. Oto kilka ogólnych zaleceń dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym:

 1. Przechowywanie: Przechowuj rozpuszczalnik ekstrakcyjny w odpowiednio oznakowanych i zamkniętych pojemnikach. Trzymaj go z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
 2. Wentylacja: Korzystaj z rozpuszczalnika ekstrakcyjnego w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko wdychania par rozpuszczalnika.
 3. Ochrona osobista: Podczas pracy z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, okulary ochronne i maska przeciwpyłowa.
 4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą: W przypadku przypadkowego kontaktu z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, dokładnie umyj dotkniętą skórę wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyj je czystą wodą przez kilka minut i skonsultuj się z lekarzem.

Podsumowanie

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, która jest szeroko stosowana w przemyśle farb i lakierów. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczalnym, znalazł również zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Przed korzystaniem z rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie substancji.