Rozpuszczalnik Bazowy Thinner Plus o wysokiej jakości

Rozpuszczalnik bazowy Thinner Plus to produkt wysokiej jakości, który znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Jest to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, która nie żółknie i nie powoduje przebarwień rozcieńczanego wyrobu. W tym artykule dowiesz się więcej o właściwościach, zastosowaniu i bezpieczeństwie stosowania tego rozpuszczalnika.

Właściwości Thinner Plus Base Solvent

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Charakterystyczny

Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania

Punkt topnienia/Zakres topnienia: Nie jest określony

Punkt wrzenia/Zakres wrzenia: 55-140°C

Temperatura zapłonu: >23°C

Temperatura samozapłonu: 310°C

Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Thinner Plus Base Solvent jest stosowany przede wszystkim jako rozpuszczalnik w przemyśle. Znajduje również zastosowanie jako surowiec do produkcji innych kompozycji rozpuszczalnikowych, dostosowanych do potrzeb i technologii odbiorcy.

Zastosowanie Thinner Plus Base Solvent

Thinner Plus Base Solvent znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Jako rozpuszczalnik, umożliwia rozcieńczanie produktów, co ułatwia aplikację i zapewnia odpowiednią konsystencję. Ponadto, może być wykorzystywany jako surowiec do produkcji innych kompozycji rozpuszczalnikowych, dostosowanych do specyficznych potrzeb i technologii odbiorcy.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas stosowania Thinner Plus Base Solvent należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Ze względu na swoje właściwości, produkt może powodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego stosowania tego rozpuszczalnika:

Piktogramy GHS: Thinner Plus Base Solvent jest oznakowany zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy informują o potencjalnych zagrożeniach, takich jak działanie żrące, zagrożenie dla zdrowia, czy możliwość wybuchu. Należy zwracać uwagę na te oznaczenia i postępować zgodnie z zaleceniami.

Zasady pierwszeństwa: Zgodnie z zasadami pierwszeństwa, należy unikać dodatkowego umieszczania piktogramu wykrzyknik w przypadku czaszki i skrzyżowanych piszczeli oraz działania żrącego. Oznaczenie wykrzyknik nie powinno być dodawane, jeśli dotyczy on drażniącego działania na oczy lub skórę, lub uczulającego działania na drogi oddechowe.

Bezpieczeństwo podczas przechowywania: Thinner Plus Base Solvent powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach, z dala od źródeł ognia i substancji łatwopalnych. Należy również zadbać o to, aby produkt był niedostępny dla dzieci i zwierząt domowych.

Podsumowanie

Thinner Plus Base Solvent to wysokiej jakości rozpuszczalnik, który znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Jego właściwości pozwalają na rozcieńczanie produktów oraz produkcję innych kompozycji rozpuszczalnikowych, dostosowanych do potrzeb i technologii odbiorcy. Jednakże, podczas stosowania tego produktu należy zachować odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska.

Mając na uwadze powyższe, Thinner Plus Base Solvent jest produktem, który warto rozważyć w kontekście swoich potrzeb przemysłowych. Zapewnia on nie tylko efektywne rozcieńczanie farb i lakierów, ale również spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz jakości.